سرویس صبحانه رایگان بوده و بوفه آزاد می باشد.      ساعت سرو صبحانه = 7:00 الی 10:00