بازخورد مشتری

امید قصری

بعدا !

بعدا وجود نداره، بعدا چایی سرد میشه، بعدا آدم پیر میشه، بعدا زندگی تموم میشه

– تنها چیزی که یادگرفتم این بوده که سفر کنم و لذت ببرم