سرویس صبحانه، رایگان بوده و بصورت بوفه آزاد می باشد.  

ساعت سرو صبحانه = ۷:۳۰ الی ۱۰:۳۰