ليست اولين هاي تبريز
1- تاسيس نخستين چاپخانه ايران در تبريز
2- ترجمه كتب خارجي براي اولين بار در تبريز
3- مهندس انشاء جديد ، عبدالرحيم نجارزاده تبريزي معروف به طالبوف
4- نوشتن نخستين رمان ايراني توسط ميرزا فتحعلي آخوندزاده در تبريز
5- مبتكر روزنامه نگاري ملي ايران براي اولين بار در تبريز
6- تاليف نخستين دايره المعارف ايران توسط زنوزي تبريزي در تبريز
7- ساخت نخستين كتابخانه عمومي ايران در تبريز
8- ساخت اولين سينما ايران در تبريز
9- شكل گيري نخستين نمايشنامه و تئاتر ايران در تبريز
10- آغازگر عكاسي ايران ، ملك قاسم ميرزا
11- پدر فرش نوين ايران ، رسام عرب زاده
12- تاسيس نخستين دانشكده فرش ايران در تبريز
13- پدر ورزش نوين ايران ، مير مهدي خان ورزيده
14- تاسيس اولين دانشكده پرستاري و مامائي ايران در تبريز
15- پدر كشاورزي مكانيزه ايران ، احمد حسين عدل
16- پدر روابط عمومي ايران ، دكتر حميد نطقي
17- اولين خلبان ايران ، كلنل محمد تقي خان پسيان
18- باني تجارت نوين ايران ، علي وكيلي
19- تاسيس نخستين شركت سهامي عام ايران در تبريز توسط ملك التجار تبريزي
20- احداث نخستين كارخانه هاي ايران در تبريز
21- اولين مقاطعه كار راه سازي و ساختمان ايران ، مهندس اصغر پناهي
22- كانون ايجاد نخستين ضرابخانه ماشيني و انتشار اسكناس ايران در تبريز
23- تبريز اولين شهر صاحب تلفن در ايران
24- تبريز پيشگام تشكيل شوراهاي مردمي در ايران
25- تاسيس نخستين انجمن زنان ايران در تبريز
26- تاسيس نخستين شهرداري ايران در تبريز
27- تاسيس نخستين نظميه ايران در تبريز
28- احداث اولين مهمان خانه ايران در تبريز
29- پدر آموزش و پرورش نوين ايران ، ميرزا حسن رشديه تبريزي
30- احداث نخستين مدرسه كر و لال ها ايران در تبريز توسط جبار باغچه بان
31- تاسيس اولين مدرسه نابينايان ايران در تبريز
32- تاسيس نخستين مدارس حرفه اي و بازرگاني ايران در تبريز
33- تاسيس نخستين كودكستان ايران در تبريز توسط ابوالقاسم فيوضات
34- تاسيس نخستين پايگاه لرزه نگاري ايران در تبريز